Marketingtest

Welkom bij de online Marketingtest voor ICT-bedrijven (© Cross Impact BV).

Het doorlopen van de vragenlijst duurt nog geen 5 minuten!

Tientallen bedrijven zijn u reeds voorgegaan en hebben op basis van de resultaten concrete verbeteracties uitgezet. Succes!

Marketing test

Staat in uw ondernemingsstrategie omschreven op welke klanten uw bedrijf zich richt?

Definitie van marketing

De perceptie van uw klanten is de waarheid

Een technologisch superieur ICT-product verkoopt zichzelf?

De financiele positie van een onderneming heeft weinig tot niets van doen met de marktpositie van het bedrijf

Uw bedrijfscultuur ondersteunt het snel en daadkrachtig inspelen op veranderingen in de markt

“Succes is een keuze”. Heeft u de indruk invloed te kunnen uitoefenen op marktontwikkelingen, klanten en concurrentiepositie?

Uw marketingvisie en -activiteiten dragen direct bij aan uw succes en leiden tot zichtbare resultaten

Hoeveel tijd besteedt het management aan het bespreken van marketingvraagstukken?

Ten aanzien van marketing is het topmanagement betrokken en stelt voldoende resources beschikbaar

Marketingtaken, -verantwoordelijkheden en -bevoegdheden zijn formeel vastgesteld en bekend

Wordt er op structurele basis aandacht besteed aan marketingactiviteiten (bijvoorbeeld een jaarlijks marketingplan)?

Is er samenhang met andere plannen (marketingplannen op een ander niveau, productplannen, ondernemingsplan, R&D plan, etc.) in de organisatie?

Hoe vaak wordt onderzoek uitgevoerd naar markten, concurrenten, trends e.d.?

Organiseert uw bedrijf specifieke klanten- of gebruikersdagen om zo terugkoppeling te krijgen?

Worden marketingzaken wel eens uitbesteed?

Hoe is de samenwerking tussen marketing en andere afdelingen (ontwikkeling, financiën, verkoop)?

Deelt de marketingfunctionaris zijn kennis met anderen en maakt hij/zij iedereen enthousiast voor het ‘marketingdenken’?

Heeft u voldoende kennis van en beschikking over marketingmethoden, -modellen en -technieken?

Worden er regelmatig opleidingen en trainingen op het gebied van marketing aangeboden?

Bestaat er inzicht in marketingkosten en -opbrengsten?

Hoe hoog is het marketingbudget (d.w.z. uitgaven voor marketing, communicatie, promotie; excl. personeelskosten) als percentage van de omzet

Is uw marketingbudget toereikend?

Is u bekend welk product of dienst het grootste aandeel in de omzet genereert (‘productwinnaars’)?

Kent u de kritische succesfactoren van uw bedrijf?

Vraagt u wel eens aan uw klanten waar zij tevreden en ontevreden over zijn, en hoe zij tegen uw bedrijf aankijken (imago)

Wordt de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten geïnitieerd vanuit de technologie of de marktvraag?

Weet u van iedere klant wat deze bijdraagt aan de winstmarge?

Sluiten uw producten technisch en commercieel aan op marktstandaarden (platformen, databases, protocollen)?

Hoe waardeert u uw bedrijf als het gaat om het opbouwen van relaties (met R&D-mensen, toeleveranciers, andere ICT-bedrijven, etc.)

Is er binnen uw onderneming sprake van NIH-syndroom (‘Not Invented Here’-syndroom)?

Hoe waardeert u uw bedrijf op het gebied van service?

Heeft uw organisatie de markt in segementen opgedeeld?

Is uw organisatie op de hoogte van de marktcijfers van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende twee jaar?

Houd uw bedrijf rekening met de (verwachte) ontwikkeling van technologieën en trends?

Is uw bedrijf bekend met de organisaties die beïnvloeden/adviseren over het gebruik van uw producten (bijv. consultants, system integrators) en zijn hier goede relaties mee opgebouwd?

Kent u de vier belangrijkste concurrenten bij naam?

Kent uw bedrijf de sterkten, zwakten en onderscheidend vermogen (van product of bedrijf) van de voornaamste concurrenten?

Heeft uw bedrijf inzicht in marktaandelen en concurrenteposities?

Weet u waarom klanten voor de concurrent kiezen en iet voor uw bedrijf?

Kent u de volledige lijst met eisen en wensen van de klant?

Weet u wie er bij uw klanten allemaal betrokken zijn bij de aankoop van uw product?

Kent uw bedrijf het koopgedrag van uw klanten (belangrijkste motieven, proces van lead tot handtekening, selectiecriteria)?

Zijn er ondernemings- en marktdoelstellingen geformuleerd en zijn deze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden?

Hoeveel zinnen heeft u nodig om de strategische marketing richting van het bedrijf uit te leggen?

Worden voor de onderscheiden doelgroepen verschillende marketingbenaderingen gevolgd?

Weet u het belangrijkste concurrentievoordeel van uw bedrijf en de redenen waarom klanten juist voor u kiezen?

Hoe is de naamsbekendheid en imago van uw bedrijf onder uw doelgroep?

Weet uw elke kanaalpartners in welke markten actief zijn?

Biedt uw bedrijf haar partners enige ondersteuning dan wel een formeel partnerprogramma?

Heeft u een bewuste keuze gemaakt al dan niet aan een merk te bouwen?

Waarop is uw prijsstelling gebaseerd?

Is uw bedrijf op de hoogte van de gevolgen van een prijsverandering op de afzet?

Bestaat er inzicht in de effectiviteit van de verschillende distributiepartners (distributeurs, system integrators, VARs)?

Is er een jaarlijks promotieplan en zijn hierin ook budgetten opgenomen?

Weet u van elke promotiecampagne wat deze oplevert?

Kent u de journalisten die relevant zijn voor uw vakgebied persoonlijk?

Zijn de verkopers goed op de hoogte van de doelgroepen, positionering, verkoopargumenten, partners, etc.?

Wordt de lost business geanalyseerd?

Wordt de marketing- en verkoopfunctie ondersteund door ICT-toepassingen?

Dit was de laatste vraag, wij bedanken u voor het maken van de marketing test.

« Back Next »